હંસલો પિંજરે પુરાણો ગુરુજી, મારો હંસલો પિંજરે પુરાણો
કાયાનું કોડિયું ઝોલાં રે ખાતું ને આતમડો મૂંઝાણો..

પળ પળ છળતી મૃગજળ સમ આ સંસારી જાત
હોય ભલે રાણીનો જાયો સૌને માથે કાળ
જે આવે તે જાય એટલું જાણો.. ગુરુજી મારો..

બાંધ ગઠરિયા પાપ-પુણ્યની, જાવું સામે પાર
ઉપર ફૂલ નીચે કાંટા, અવળો આ સંસાર
કાયાનો કાચો તણો વાણો.. ગુરુજી મારો..

-અવિનાશ વ્યાસ

સ્વર : આલાપ દેસાઈ
સ્વરાંકન : ગૌરાંગ વ્યાસ