જરાય દોસ્તો ખબર નથી કે, અમોને શાની સજા મળી છે
કશુંય તહોમત નથીજ માથે, વગર ગુનાની સજા મળી છે

વિનમ્ર થઈ ને કદાપી એકેય કરી ના ફરિયાદો જિંદગીમાં
રહી રહી ને ખબર પડી કે, ન બોલવાની સજા મળી છે

ઘણીય વેળા ઊભા રહ્યા તો, અશક્ત માની હટાવી દીધા
ઘણીય વેળા સમયથી આગળ વધુ થવાની સજા મળી છે

અમારા ઘરમાં અમારા અવસર ઉપર નિમંત્ર્યા બધાને કિંતુ
હવે અમારી સભાથી અમને વહી જવાની સજા મળી છે

-મનોજ ખંડેરિયા

સ્વર : અમર ભટ્ટ
સ્વરાંકન : અમર ભટ્ટ