આજ મારું મન માને ના માને ના

કેમ કરી એને સમજાવું
આમ ને તેમ ઘણુંય રીઝાવું
રેઢું મૂકી આગળ શેં જાવું

વાત મારી લે કાને ના કાને ના
આજ મારું મન માને ના માને ના

ચાલ પણે છે કોકીલ-સારસ
આવ અહીં છે મીઠી હસાહસ
દોડ ત્યાં લૂંટીએ સાહસનો રસ

સમજતું કોઈ બહાને ના બહાને ના
આજ મારું મન માને ના માને ના

ના થઈએ પ્રિય છેક જ આળા
છે જગ-મંડપ કૈંક રસાળા
એ તો જપે બસ એકજ માળા

તું કેમ મળતો હવે ના હવે ના
આજ મારું મન માને ના માને ના

કેમ કરી એને સમજાવું
આમ ને તેમ ઘણુંય રીઝાવું
રેઢું મૂકી આગળ શેં જાવું

વાત મારી લે કાને ના કાને ના
આજ મારું મન માને ના માને ના

આજ મારું મન માને ના માને ના

-ઉમાશંકર જોશી

સ્વર : ગાર્ગી વોરા
સ્વરાંકન : અમર ભટ્ટ