પહેલા વરસાદમાં ભીના થયા ને કાંઈ ઉઠ્યા રે ઝીણા તોફાન
કે અમે હાથવગા ખોયા રે ભાન

વહેતા પાણીમાં જઈ છબછબીયા કરીએ તો ય પગના તળિયા રહે કોરા
નેવાની ધારધાર એવી લાગે કે ઉભા હારબંધ શેરી ના છોરા
એક એક છાંટો આ એવો લાગે કે કોઈ તાકતુ હો દૂરથી નિશાન

લીલીછમ આંખોથી લીલાછમ ટેરવાએ સંભાળ્યો લાગણીનો દોર
ભીના આ હોઠ વચ્ચે આવીને કોઈ કહો કરતું આ જીણો કલશોર
આખી આ સીમ હવે એવી મલકાય જાણે ગાતી હો વાલમ ના ગાન

-વંચિત કુકમાવાલા

સ્વર : નિધી ધોળકિયા અને નિગમ ઉપાધ્યાય
સ્વરાંકન : ડો ભરત પટેલ