અમર તું રાખજે માં, માં મારો ચૂડી ને ચાંદલો
બીજું કઈ જોઈએ ના, માં મારો ચૂડી ને ચાંદલો
અમર તું રાખજે માં, માં મારો ચૂડી ને ચાંદલો

સુંદર મજાની લાલ પહેરીને ચુંદડી ,
પૂજન સાહિત્ય લઈ ઉભી બારેખડી
અભિલાષ પુરજો માં માં મારો ચૂડી ને ચાંદલો
અમર તું રાખજે માં, માં મારો ચૂડી ને ચાંદલો

ચૂડલો પહેર્યો છે માં સુંદર મુજ કાન્ત નો
હેમ થી મઢેલો છે હાથી તણા દાંત નો
અવિચળ રાખજો માં મારો ચૂડી ને ચાંદલો
અમર તું રાખજે માં, માં મારો ચૂડી ને ચાંદલો

ચાંદલો કર્યો છે માં લાલ કુમકુમનો
સેંથો પૂર્યો છે માં અદભુત રંગ નો
અખંડ રાખજે માં, માં મારો ચૂડી ને ચાંદલો
અમર તું રાખજે માં, માં મારો ચૂડી ને ચાંદલો

અખંડ સૌભાગ્ય મારું માત સદા રાખજો
પાપ કષ્ટ રોગ દુખ ભષ્મ કરી નાખજો
આટલું તો આપજો માં, માં મારો ચૂડીને ચાંદલો
અમર તું રાખજે માં મારો ચૂડી ને ચાંદલો

સ્વર : ફોરમ મહેતા
સ્વરાંકન : અપ્પુ