એક દિ મળશો મને? ના, તને હું નહીં મળું,
તે દિવસે ને તે ઘડીથી હું ગઝલ વચ્ચે બળું.

ટોચ ઉપર એટલા માટે જવું છે દોસ્તો,
આભની આંખો ખૂલે ને હું તરત નજરે ચઢું;

સ્મિત, આંખો ને અદા, અંગડાઈ, ખુશબૂ, કેશ પણ,
એક્લો છું તોય જોને કેટલા સામે લડું;

દર વખત મારા શરીરે છેતર્યો છે સ્પર્શમાં,
હર વખત ઈચ્છા રહી જાતી કે હું મનને અડું;

આવતા જન્મે બનું હું મેઘનું ટીપું તો બસ,
એમના ગાલે અડું ને છો પછી નીચે પડું.

-મુકેશ જોશી

સ્વર : નયન પંચોલી
સ્વરાંકન : નયન પંચોલી