અમારા રે અવગુણ રે
ગુરુજીના ગુણ ઘણા રે જી:
ગુરુજી !અમારા અવગુણ સામું મત જોવ ,

ગુરુજી મારો દીવો રે,
ગુરુજી મારો દેવતા રે જી:
ગુરુજી મારા પારસમણીને તોલ..
અમારા અવગુણ….

ગુરુજી મારા ગંગા રે,
ગુરજી મારા ગોમતી રે જી :
ગુરુજી મારા કાશી ને કેદાર.
અમારા અવગુણ…

ગુરુ મારા તરાપા રે,
ગુરજી મારા તુંબડા રે ,
ઈ રે તુમબડીયે ઉતર્યા ભવપાર.
અમારા અવગુણ…

ગુરુને પ્રતાપે દાસ જીવણ બોલીયા રે જી ,
કે દેજો અમને સંત ચરણોમાં વાસ..
અમારા અવગુણ…

-દાસી જીવણ

સ્વરઃ રવિન નાયક અને વૃંદ
સ્વરાંકન : રવિન નાયક