પંખી માળે આવ્યાં કેમ ? સાંજ પડી.
ફૂલ ફરી બિડાયાં કેમ? સાંજ પડી.

સૂરજ રાતો લાગે કેમ? સાંજ પડી.
ઘૂવડ રાજા જાગે કેમ ? સાંજ પડી.
મંદિર ઝાલર વાગે કેમ ? સાંજ પડી.

નભમાં તારા ટમક્યા કેમ ? સાંજ પડી.
ચાંદામામા ચમ્ક્યા કેમ? સાંજ પડી.

તમરાં ત્રમ ત્રમ કરતાં કેમ? સાંજ પડી.
દીવડે ફૂદાં ભમતાં કેમ? સાંજ પડી.

ધરતીમાતા પોઢે કેમ ? સાંજ પડી.
અંધારાને ઓઢે કેમ ? સાંજ પડી.

-નટવર પટેલ

સ્વરઃ અનંત વ્યાસ
સ્વરાંકન :અનંત વ્યાસ