માલવ દિવેટિયા

નામ તમારું લખ્યું હજી ત્યાં આંસુ આવ્યાં આગળ
ઝળઝળિયાં ની ઝાંખપ વચ્ચે લખીએ ક્યાંથી કાગળ,

સુખ ની ઘટના લખું તમોને
ત્યાં દુઃખ કલમ ને રોકે

દુઃખ ની ઘટના લખવા જાઉં
ત્યાં હૈયું હાથ ને રોકે

છેકાછેકી કરતાં કરતાં પૂરો થઇ ગયો કાગળ
નામ તમારું લખ્યું હજી ત્યાં આંસુ આવ્યાં આગળ

અમે તમારાં અરમાનો ને
ઉમંગ થી શણગાર્યા

અમે તમારાં સપનાં ઓ ને
અંઘારે અજવાળ્યાં

તોય તમારી ઇચ્છા મુજથી દોડે આગળ આગળ
ઝળઝળિયાં ની ઝાંખપ વચ્ચે લખીએ ક્યાંથી કાગળ

-મેધબિંદુ

સ્વર : કલ્યાણી કૌઠાલકર
સ્વરાંકન : માલવ દિવેટિયા

સૌજન્ય : ભવન્સ