કુતુબ આઝાદ

આંસુઓની ધાર બીજું કંઈ નથી
ગુપ્ત છે અંગાર બીજું કંઈ નથી.

મોત સામે જિંદગીની દોડ છે
શ્વાસ ની વણઝાર બીજું કંઈ નથી.

દોસ્તોની દોસ્તીની ભેટ છે
પીઠ પાછળ વાર બીજું કંઈ નથી.

જિંદગીભર શોધીએ ને ના મળે
જિંદગી નો સાર બીજું કંઈ નથી.

દિલના દ્વારો ખોલવાની વાત છે
મંદિરોના દ્વાર બીજું કંઈ નથી .

દર્દ બસ વધતું રહે વધતું રહે
પ્યાર નો ઉપચાર બીજું કંઈ નથી

-કુતુબ આઝાદ

સ્વર :ગાર્ગી વોરા
સ્વરાંકન : ડો. ભરત પટેલ