અવાજને ખોદી શકાતો નથી
ને ઉંચકી શકાતું નથી મૌન
હે વિપ્લવખોર મિત્રો !
આપણી રઝળતી ખોપરીઓને
આપણે દાટી શકતા નથી
અને આપણી ભૂખરી ચિંતાઓને
આપણે સાંધી શકતા નથી
તો
સફેદ હંસ જેવા આપણા સપનાંઓને
તરતા મૂકવા માટે
કયાં સુધી કાલાવાલા કરીશું
આ ઉપરભૂમિની કાંટાળી વાડને ?
આપણી આંખોની ઝાંખાશનો લાભ લઈ
વૃક્ષેએ ઉડવા માંડયું છે એ ખરું
પણ એ શું સાચું નથી
કે આંખો આપીને આપણને
છેતરવામાં આવ્યા છે ?

વાગીશ્વરના નેત્રસરોવરમાંથી
ખોબોક પાણી પી
ફરી પાણી પી
ફરી કામે વળગતા
થાકી ગયેલા મિત્રો
સાચે જ
અવાજ ને ખોદી શકાતો નથી
ને ઉંચકી શકાતું નથી મૌન

-લાભશંકર ઠાકર

સ્વર :ક્ષેમુ દિવેટીઆ
સ્વરાંકનઃ ક્ષેમુ દિવેટિયા