સખી, મારી આંખોમાં ખૂંચે ઉજાગરો
જાગીતી શમણાંમાં કેટલીયે રાત
મને તે દિ’ ના લાગ્યો કાંઈ આકરો
સખી મારી…….

સુણી ને મુરલીનો નાદ મધરાતે હું
ઝબકીને એવી તો જાગી
ત્યારથી આ નૈણાં ને ક્યાંયે ના ગોઠતું
ને હૈયાને રઢ એક લાગી
સખીઓ સૌ સંદેશા કહી કહી થાકી ને
તોયે ના આવ્યો કહ્યાગરો
સખી મારી……..

આવી મળે ને ભલે મારગમાં કોઈ દિ’
તો કાળિયાનું મોંય નથી જોવું
યમુનામાં ધીરેથી પડછાયો પાડતો
ને મુરલીને જઇને શું કહેવું
દાણ રોજ રોજ મને આપવાનું મન થાય
એવો આ મુલકનો ઠાકરો
સખી મારો…….

-મણિલાલ દેસાઈ

સ્વર : પૌરવી દેસાઈ
સ્વરાંકનઃ ક્ષેમુ દિવેટિયા