ઝૂલત શ્યામ હિંડોરે,
રાધે સંગ ઝૂલત શ્યામ હિંડોરે
દંપતિ વદન વિલોકન કારણ,
ભીર મચી ચહું ઓરે…

રતન હિંડોરે શ્યામ વીરાજત,
સંગ પ્રિયા તન ગોરે
પિયા પ્યારી કો રૂ૫ અલૌકિક,
નિરખત જનમન ચોરે…

બપૈયા મુખ પિયુ પિયુ બોલત,
દાદુર મોર ઝિંગોરે
ઝીની ઝીની બુંદુન બાદર બરસત,
ઘન ગરજત અતિ જોરે…

રાધે કો મન મગન ભયો હૈ,
નવલ શ્યામ કે તોરે
બ્રહ્માનંદ રસિક પ્રિતમ કી,
મૂરતી બસી મન મોરે…

-બ્રહ્માનંદ

સ્વરઃ આશિત દેસાઈ
સ્વરાંકનઃ ક્ષેમુ દિવેટિયા