પ્રીત્યું તો શ્રાવણની સાંજ મોરી સૈયર
પ્રીત્યું નંઈ વૈશાખી રાત
પ્રીત્યું તો રામકલી રાગ મોરી સૈયર
પ્રીત્યું નંઈ વે’વારી વાત.
નેણાં તો ઘૂઘવતું ગીત મોરી સૈયર
નેણા નંઈ મરજાદી વેણ
નેણાં તો સાગરનો છાક મોરી સૈયર
નેણાં નંઇ વીરડીનું વહેણ
સમણાં તો સોનેરી આભ મોરી સૈયર
સમણાં નઈ રૂદિયાની રાખ
સમણાં તો જીવતરનો ફાગ મોરી સૈયર
સમણાં નઈ નીતરતી આંખ
જોબન તો સુખડનાં શીત મોરી સૈયર
જોબન નંઈ બાવળની શૂળ
જોબન તો ડોલરની ગંધ મોરી સૈયર
જોબન નંઈ આવળનું ફૂલ
પરણ્યો તો પાંથીનો રંગ મોરી સૈયર
પરણ્યો નંઈ આછકલી યાદ
પરણ્યો તો કંકણનો સૂર મોરી સૈયર
પરણ્યો નંઈ સોરાતો સાદ

– વજુભાઈ ટાંક

સ્વરઃ હંસા દવે
સ્વરાંકન :ક્ષેમુ દિવેટિયા