હજો  હાથ   કરતાલ   ને   ચિત્ત   ચાનક,
તળેટી    સમીપે    હજો   કયાંક   થાનક…

લઈ     નાવ   થારો   સમયરો   હલાહલ,
ધર્યો  હોઠ  ત્યાં   તો   અમિયલ   પાનક.

સુખડ  જેમ  શબ્દો    ઊતરતા   રહે  છે,
તિલક  કોઈ  આવીને   કરશે   અચાનક.

અમે   જાળવ્યું   છે   ઝીણેરા   જતનથી
મળ્યું   તેવું    સોપીશું    કોરું    કથાનક

છે  ચણ જેનું  એનાં જ  પંખી  ચૂગે  આ,
રખી   હથ્થ    હેઠ   નિહાળે  છે  નાનક.

નયનથી   નીતરતી  મહાભાવ    મધુરા,
બહો    ધૌત  ધારા,  બહો  ગૌડ  ગાનક,

શબો રોઝ એની   મહકનો   મુસલસલ,
અજબ હાલ હોતે અનલહક હો આનક.

– રાજેન્દ્ર શુકલ

સ્વર : પરેશ ભટ્ટ
સ્વરાંકન : પરેશ ભટ્ટ