શરણ્યે વરણ્યે સુકારણ્યપૂર્ણે
હિરણ્યોદરાદ્યૈરગમ્યેતિ પુણ્યે
ભવારણ્યભીતં ચ માં પાહિ ભદ્રે,
નમસ્તે નમસ્તે નમસ્તે ભવાનિ

રક્ષા કરો જગદંબા ભવાની
નિશ દિન રટું હું તો અંબા અંબા અંબા

વર્ણ વિવર્ણ વિવિરમે વાણી
ચૌદ ભુવનની હે મહારાણી
રક્ષા કરો જગદંબા ભવાની

અંતરમાં તું અંતરયામી
વિશ્વ સ્વરૂપે વિશ્વ સમાણી
ખમ્મા તમને માડી ઘણી ખમ્મા ખમ્મા ખમ્મા
રક્ષા કરો જગદંબા ભવાની

-નિનુ મઝુમદાર.

સ્વરઃ રાજુલ મહેતા
સ્વરાંકન : નિનુ મજમુદાર

સૌજન્ય : અમિત ન. ત્રિવેદી ( Siemens ) વડોદરા