ઊગ્યા ઊગ્યા ડુંગર વચ્ચે દરિયા રે……. અત્તરિયારાજા
પડછાયાં પાણીમાં એવાં તરિયા રે……. અત્તરિયારાજા

પાંપણમાંથી કોઈ અચાનક છટક્યું રે… અત્તરિયારાજા
લોચનને અંધારું એવું ખટક્યું રે  …….   અત્તરિયા રાજા

ખરી ગયેલા શ્વાસ છાતીએ વાગ્યા રે…. અત્તરિયારાજા
અડધી રાતે સાગ-ઢોલિયા જાગ્યાં રે….. અત્તરિયારાજા

હથેળિયુંમાં ખળખળ નદિયું વહેતી રે… અત્તરિયા રાજા
ભીની ભીની દંતકથાઓ કહેતી રે…….. અત્તરિયારાજા

-લાલજી કાનપરિયા

સ્વરઃ ગાર્ગી વોરા અને વૃંદ
સ્વરાંકન : માલવ દિવેટિઆ