સોગંદ, પેલી રસ્તા પર નીકળેલ છત્રીના
સોગંદ, પેલી છત્રીની નીચેથી ડોકાતા પગના
સોગંદ, પેલા પગને પંપાળનાર પાણીના
ઓ રે વરસાદ! જેનાં બારણાં ખૂલ્યાં
તેને આપ્યા તેં દિવસો ઉજાણીના…

ઠાલવે છે સૂંડે ને સૂંડે તું ખણખણતી
મુદ્રાઓ – જેણે જે માગી
એક સાથે આખી યે રૈયતને આજ
પોતપોતાની લોટરીઓ લાગી!
ફાડે છે સૌ પોતપોતાના ચોપડા
ઉધારીના અને ઉઘરાણીના..

માણસને બદલે હું છત્રી જો હોત
તો તો ઉઘાડ્યો હોત મને કોઈએ,
ઓ રે વરસાદ! મને એટલું ય ભાન નથી
-કેવો વરસાદ મારે જોઈએ
કિયા સોયદોરાથી બખિયા મારીને બધાં
ચીંથરાં સાંધ્યાં તેં મારી વાણીનાં?

-રમેશ પારેખ

સ્વર: ગાયત્રી ભટ્ટ – રિષભ મહેતા
સ્વરાંકન:રિષભ મહેતા