એક નિરંતર લગન ;
      અમે રસ પાયા કરિયેં :
એકબીજામાં મગન :

       અમે બસ ગાયા કરિયેં.
કોઈ ચાંગળું લિયે, પવાલું-
       કુંભ ભરે, જો રાજી !
કોઈ કરે મુખ છોને આડું ,
       કે ઈતરાજી ઝાઝી ,
              છાંય હોય કે અગન ; -અમે..

સફર મહીં હો ઉજ્જડ વગડો,
       કે નગરો ઝળહળતાં,
યાળ ઉછાળે ખારો દરિયો,
       કે ઝરણાં ખળખળતાં ;
             હવે મુઠ્ઠીમાં ગગન ; -અમે..

-હસિત બૂચ

સ્વર : અમર ભટ્ટ
સ્વરાંકન : અમર ભટ્ટ