શ્રી મધુરાષ્ટક

અધરં મધુરં વદનં મધુરં
નયનં મધુરં હસિતં મધુરમ્
હૃદયં મધુરં ગમનં મધુરં
મધુરાધિપતે રખિલં મધુરમ્.

વચનં મધુરં ચરિતં મધુરં
વસતં મધુરં વલિતં મધુરમ્
ચલિતં મધુરં, ભ્રમિતં મધુરં
મધુરાધિપતે રખિલં મધુરમ્.

વેણુર્મધુરો રેણુર્મધુરો
પાણિર્મધુરો પાદૌ મધુરો
નૃત્યં મધુરં સંખ્યં મધુર,
મધુરાધિપતેરખિલં મધુરમ્.

ગીતં મધુરં પીતં મધુરં
ભુકતં મધુરં સુપ્ત મધુરમ્
રૂપ મધુરં તિલકં મધુરં
મધુરાધિપતેરખિલં મધુરમ્.

કરણં મધુરં તરણં મધુરં
હરણં મધુર સ્મરણં મધુરમ્
વમિતં મધુરં શમિતં મધુરં
મધુરાધિપતેરખિલં મધુરમ્.

ગુંજા મધુરા માલા મધુરા
યમુના મધુરા વીચી મધુરા.
સલિલં મધુરં કમલં મધુરં
મધુરાધિપતેરખિલં મધુરમ્.

સ્વર : પિયુ સરખેલ
સંગીતઃ ડો ભરત પટેલ