મૂળની સાથે મેળ હોય તો મળવું લાગે મીઠું
દિલનો દરિયો આંખે ઊછળે તો લાગે કાંઈ દીઠું

કપરી કેડી, કાંટ-ઝાંખરાં, અંધકાર ને આંધી,
એવામાંયે  મળી જાય એ, ગાંઠ એમ છે બાંધી
ભવની ભાંગે ભૂખ, બોર જ્યાં એનું મળે અજીઠું

હોય બધુંયે બંધ, ત્યાં જ એ અંદર આવી ઊઘડે
મારામાંથી મને ઉપાડી ક્યાંની ક્યાં એ ઉપડે
કહેતાં નહીં કહેવાય એવું એ કરે કશું મધમીઠું ‘

-ચંદ્રકાન્ત શેઠ

સ્વરઃ : અમર ભટ્ટ
સ્વરાંકન : ક્ષેમુ દિવેટિયા