દશે   દિશાઓ    સ્વયં   આસપાસ  ચાલે છે,
શરૂ   થયો   નથી   તો   પણ પ્રવાસ ચાલે છે.

કશે   પહોંચવાનો   ક્યાં     પ્રયાસ  ચાલે  છે,
અહીં ગતિ  જ  છે વૈભવ   વિલાસ ચાલે છે.

દશે દિશાઓમાં સતત એક સામટી જ સફર,
અને   હું   એ   ન જાણું  કે  શ્વાસ ચાલે  છે.

અટકવું     એ     ગતિનું     કોઈ    રૂપ. હશે,
હું   સાવ  સ્થિર   છું, મારામાં રાસ  ચાલે છે.

– જવાહર બક્ષી

સ્વરઃ આલાપ દેસાઈ
સ્વરાંકનઃ આશિત દેસાઈ અને આલાપ દેસાઈ