સૂડી વચ્ચે સોપારી ને સોપારીનો ચૂરો,
કણબણ માગે ગલગોટો ને
કણબી દે ધતૂરો…

તારલિયાનો તાકો ખોલે આંખલડી અધીરી,
ચાંદાના ચંદરવામાંથી બીજલડીને ચીરી;

આથમ દેશે અડધોપડધો પૂનમ દેશે પૂરો.
ભોળું ભોળું હાંફે એને
પાલવમાં ઢબૂરો…

ઝાકળનાં ઝાંઝરિયાં પહેરી ઊભી રે ચમેલી,
આળસ મરડી અડખેપડખે જોતી ઘેલી ઘેલી;

મીઠો લાગે માથલડે ને તળિયે લાગે તૂરો…
ચાવ્યો કાચો આંબલિયો ને
ચડ્યો રે ડચૂરો.

-વિનોદ જોશી

સ્વર : પ્રગતિ ગાંધી
સ્વરાંકન : કલ્પક ગાંધી