તમે   શ્યામ થઈને ફૂંકો મને   વાંસળી   બનાવો
પછી આભ થઈને વ્યાપો મને વાદળી   બનાવો

ભલે અંગથી છૂટીશું, પણ  સંગ   યાદ   રહેશે
તમે સાપ-રૂપ લો તો,   મને   કાંચળી   બનાવો

તમે પર્વતો ઊઠાવો કે  પછી કોઈ  રથ બચાવો
મને ભાર કંઈ ન લાગે  ભલે આંગળી  બનાવો.

તમે આંખમાં વસો છો તમે શ્વાસમાં શ્વસો છો
અમે તોય તમને જોશું ભલે આંધળી   બનાવો

– દિલીપ રાવળ

સ્વર : રૂપકુમાર રાઠોડ
સ્વરાંકન : રૂપકુમાર રાઠોડ

 
સૌજન્ય : પ્રણય વસાવડા