લાગી રે લગન
પિયા તોરી લાગી રે લગન
અરે પિયા તોરી લાગી રે લગન

રેણ રે ઝુમેલી બરિખન માસની
રુમઝુમ રેલ્યો અંધકાર
રેણ રે ઝુમેલી બરિખન માસની
રુમઝુમ રેલ્યો અંધકાર

ભીને રે અંચલ ભમતી રાનમાં
ફૂલની ફોરમનો લઈ ભાર
વીજને તેજે તે પેખું પંથને
ઉરમાં એક રે અગન

લાગી રે લગન
પિયા તોરી લાગી રે લગન
અરે પિયા તોરી લાગી રે લગન

તમરાં બોલે રે તરુવર પુંજમાં
જલપે ઝરણાં હજાર
તમરાં બોલે રે તરુવર પુંજમાં
જલપે ઝરણાં હજાર

અડધી રાતે યે મનનો મોરલો
મારો ગાયે રે મલાર
આભ રે વીંટાયું અવની અંગને
એવાં મિલને મગન

લાગી રે લગન
પિયા તોરી લાગી રે લગન
અરે પિયા તોરી લાગી રે લગન

પિયા તોરી લાગી રે લગન
પિયા તોરી લાગી રે લગન

-રાજેન્દ્ર શાહ

સ્વર: મન્ના ડે
સંગીતઃ નિનુ મઝુમદાર