અધીરો  છે  તને  ઈશ્વર   બધુંયે   આપવા  માટે,
તું ચમચી  લઈને  ઊભો છે દરિયો માગવા માટે ?

નયનના  કોઈ  ખૂણામાં  પડ્યું  છે  ધાન  આંસુનું,
અમે એમાં મૂક્યાં છે  સ્વપ્ન  કાચાં  પાકવા  માટે.

કર્યું છે એક ચપટીમાં જ તેં આખુંય જંગલ ખાક,
ન  ગમતા   એક  એવા   પાંદડાને   કાઢવા   માટે.

સરોવરમાં   જઈને   નાખ  કે જઈને  નદીમાં  ફેંક,
ફક્ત ખાબોચિયાં છે આ બધાં  તો  ખારવા  માટે.

કયો છે સ્વાદ કોના ભાગ્યમાં  ના   જાણતું  કોઈ,
બધાને   ઈશ્વરે  જીવન  દીધું  છે   ચાખવા   માટે.

-અનિલ ચાવડા
 
સ્વરઃ શ્રધ્ધા શ્રીમાનકર
સ્વરાંકન : આલાપ દેસાઈ
 

સૌજન્ય : ભારતીય વિદ્યા ભવન