જીરાથી છમકારી છાશ મારા વ્હાલમજી
જીરાથી છમકારી છાશ

જીરાથી છમકારી છાશ મારા વ્હાલમજી
જીરાથી છમકારી છાશ
જીરાથી છમકારી છાશ

આખા ઘરમાં છીંકાછીંક બસ
આખા ઘરમાં છીંકાછીંક બસ

આખા ઘરમાં છીંકાછીંક બસ
આખા ઘરમાં છીંકાછીંક બસ

આખા ઘરમાં છીંકાછીંક બસ
આખા ઘરમાં છીંકાછીંક બસ

જીરાથી છમકારી છાશ

પપપ રે ગમપ, મમમ સારેગમ, ગગગ મગરેસા

છમકારો તો ચોકટ ચમચ ચમકી ચડી ગયો છે છાપરે
છમકારો તો ચોકટ ચમચ ચમકી ચડી ગયો છે છાપરે
હલકી ફુલકી હવાની ઓઢણી ધમકની ધારે સાસરે
હલકી ફુલકી હવાની ઓઢણી ધમકની ધારે સાસરે

રમતો પુષ્પો કરી રહ્યા છે સવાદિયા થઈ સ્વાદ
રમતો પુષ્પો કરી રહ્યા છે સવાદિયા થઈ સ્વાદ

પપપ રે ગમપ, મમમ સારેગમ, ગગગ મગરેસા

તાજું માખણ તાજું છે તો શેકું શુકનની લાપસી
તાજું માખણ તાજું છે તો શેકું શુકનની લાપસી

મનમાં ગમતી વાત કરી ત્યાં કોણે પૂરાવી ટાપસી
મનમાં ગમતી વાત કરી ત્યાં કોણે પૂરાવી ટાપસી

મુંગામંતર બેઠાં’તાં જે ઓલ્યા બારે માસ ઈ
મુંગામંતર બેઠાં’તાં જે ઓલ્યા બારે માસ

પપપ રે ગમપ, મમમ સારેગમ, ગગગ મગરેસા

જીરાથી છમકારી છાશ મારા વ્હાલમજી

– નિરંજન ભાર્ગવ
 
સ્વરઃ પૌરવી દેસાઈ
સંગીતઃ નવીન શાહ

 
સૌજન્ય : પ્રણય વસાવડા