દૂર   જઇને     જ  કોઇ    સતાવે
તો   કોઇ   એટલે    પાસ    આવે

કોઇ  બનતી  નથી  એમાં   ઘટના
એ  કથા    સાંભળો   ને    રડાવે

સત્યનો   હાથ    સૌથી  ઉપર  છે
સૂર્ય     એને    વધારે    જલાવે

કાળ    ઘેરી    વળે    છે  બધાને
સૌની  સાથે   એ  ખદને   વિતાવે

ગણગણે    છે   ન   સમજાય  એવું
અણસમજ   એક   ગઝલો   લખાવે