ઠોકરની  સાથે   નામ   તુજ  લેવાય  છે   ઈશ્વર,
તું    કેવો    અક્સ્માતથી    સર્જાય   છે   ઈશ્વર.

હેઠો   મૂકાશે   હાથને  ભેગા   થશે   પછી   જ,
કોશિશ જ્યાં પતે ત્યાં જ  શરૂ  થાય છે  ઈશ્વર.

જો   દૂર  પેલી   વસ્તીમાં   ભૂખ્યા  છે   ભૂલકાં,
લાગે  છે  તને   દૂરનાં   ચશ્માં   ય   છે   ઈશ્વર.

કે’  છે  તું  પે  લા    મંદિરે    છે   હાજરાહજૂર,
તું પણ શું ચકાચોંધથી   અંજાય    છે   ઈશ્વર ?

થોડા જગતના આંસુઓ, થોડા મરીઝના શે’ર,
લાવ્યો છું જુદી પ્રાર્થના,  સંભળાય  છે  ઈશ્વર ?

એનામાં  હું  ય  માનતો  થઈ  જાઉં  છું  ત્યારે,
મારામાં જ્યારે માનતો  થઈ   જાય  છે  ઈશ્વર.
 
-સૌમ્ય જોશી
 

સ્વર: આલાપ દેસાઈ
સ્વરાંકન : આલાપ દેસાઈ