સંજુ વાળા

 
 
જેને લેવું હો લૈ લે છે !
જેને દેવું હો દૈ દે છે !

બાકી એ ના રાખે કૈં પણ
જેને કે’વું હો કૈ રે’ છે !

તું તો છેવટ હાથ જ ઘસશે
જેને રે’વું હો રૈ લે છે !

આભ ખરેડે, પૃથ્વી રસળે !
જેને સ્હેવું હો સ્હૈ લે છે !

વારી જઈ, નહીં જેવી વાતે
જેને કે’વું હો જૈ કે’ છે !

પથ્થર-પંખી-પ્રશ્ન-પાણી-પળ
જેને વ્હેવું હો વૈ રે’ છે !
 
-સંજુ વાળા
 
 
સૌજન્ય :પદ્ય’ – જૂલાઇ/સપ્ટે. 2022
 
ટૂંક સમયમાં જ પ્રગટ થનાર કાવ્યસંગ્રહ #અદેહીવીજ… માંથી