તું એક ગુલાબી સપનું છે,
હું એક મજાનીં નીંદર છું.

ના વીતે રાત જવાનીની,
તે માટે હું પણ તત્પર છું.

ગોતી જો શકે તો લે ગોતી,
મોતીના સ્વરૂપે છે જ્યોતિ

ઓ હંસ બનીને ઊડનારા,
હું તારું માનસરોવર છું.

 
-શેખાદમ આબુવાલા
 
સ્વર: વિનુભાઈ વ્યાસ
સ્વરાંકન : શેખાદમ આબુવાલા