સમયનું   ચક્ર  આ   ફરતું   રહે    છે,   એટલું   નક્કી.
હસે   જે  આજ   તે   કાલે   રડે   છે,   એટલું   નક્કી.

બહુ ભોળો બની   સરતો   સમય   લુચ્ચો   ઉંદરડો છે,
સતત    આયુષ્યને   એ   કોતરે    છે,   એટલું   નક્કી.

કરેલાં પાપ  ને   પુણ્યો,   નથી    જાતાં    કદી   ફોગટ,
દુવા   ને    બદદુવા   બંને    ફળે   છે,  એટલું    નક્કી.

સિતારો ભાગ્યનો હો  કે   પછી   આભે   ચમકતો  હો,
ઉગે  છે   જે  અહીં  તે  આથમે   છે,    એટલું   નક્કી.

બનીને    કર્મયોગી   ધ્યેય   પાછળ  જે   ફના    થાતો,
સફળતાના  શિખર એ   સર  કરે   છે,   એટલું   નક્કી.

પછી   હો   સૂર્ય   કે   દીવો, જગત  રોશન કરે  છે  જે,
ચમકાનારા   પ્રથમ    જાતે   બળે  છે,   એટલું   નક્કી.

જીવી લ્યો મોજથી પળપળ, જીવન ખૂટતો ખજાનો છે,
મરણ   આવે   તો  મુદ્દત    ના  મળે  છે,  એટલું   નક્કી.
 
-કિશોર બારોટ