ના પ્રાપ્તિ : બસ પ્રેમ
હો વ્યાપ્તિ પ્રિય, એમ
. શું ઊગમણે?
. શું આથમણે?
સૂરજ દેશે હેમ

. હળિયે મળિયેં
. માર્ગ બદલિયેં
તોય ન જાગે વ્હેમ
. આજુ-બાજુ
. તાજું-તાજું
હોય પુષ્પની જેમ

. આંસુ લૂછો
. કશું ન પૂછો
કશું ન પૂછો : કેમ?
 
-મનોહર ત્રિવેદી
 
સ્વર :ડો. ભરત પટેલ
સ્વરાંકન :ડો. ભરત પટેલ