એક પણ ઉત્તર હવે દેવો નથી.mp3

 
 

એક પણ ઉત્તર હવે દેવો નથી,
ઘાવ એનો એ ફરી સહેવો નથી.

હું પરાયો લાગવા લાગું મને,
એમ પૂરો ઓળખી લેવો નથી.

એ મને ધારે છે જેવી રીતથી,
એવી રીતે ધારવા જેવો નથી.

કેમ અઘરા લાગે છે વહેવાર સૌ,
ભેદ એનો કોઈને કહેવો નથી.

સાવ આડેધડ ન મૂકે દોટ તો,
કોઈને પણ હું નડું એવો નથી.
 
-વારિજ લુહાર
 
સ્વર : ડો. ભરત પટેલ
સ્વરાંકન : ડો. ભરત પટેલ