ઢોલ નગારે લોકો ત્રૂઠા,
જલતરંગના ભાયગ રૂઠાં.

સંતુલન આબાદ સાચવ્યું
કાચાં કાવ્યો, પાકાં પૂઠાં!

આંગળીઓ, એનું એ લખશો ?
પકડાવું તમને અંગૂઠા ?

વનપ્રવેશ કરવો શી રીતે ?
પાંચ બાણ ને પાંચે બૂઠાં.

મંદિરો ? કે બાળમંદિરો ?
ગજવે ઘંટ, ભણાવે ઉઠાં !

-ઉદયન ઠક્કર

______________
ત્રૂઠવું= પ્રસન્ન થવું, રીઝવું