ડો ફિરદોસ દેખૈયા


Click the link below to download

Hu Ekal Pande_cut.mp3

 

હું એકલપંડે   વરસોથી    વનવાસ   લઈને   ઊભો  છું,
ભીતર  ભંડારી  રેશમિયા  આઘાત  લઈને     ઊભો  છું.

વીસરાઈ જતો વારેઘડીએ તવ   ખાસંખાસ  પ્રસંગોમાં
હું    વારંવાર   પ્રસંગોનો   રઘવાટ   લઈને  ઊભો  છું,

ઉપજાઉ   બનેલી આંખોમાં તાક્યા કરવાની  એકલતા ,
અનિમેષપણાના    ગૂગળને  લોબાન  લઈને ઊભો છું,

તું નવલકથા આરંભે છે પંક્તિ, પ્રકરણનો  ખ્યાલ  રહે
હું મધ્યાંતરમાં   મળવાનો  એકરાર લઈને   ઊભો  છું,

હું વાસી કંઈ ગઈકાલ નથી કે ચીમળાયેલો શબ્દ નથી
હું શિલાલેખનો અક્ષ્રર છું, ઈતિહાસ   લઈને   ઊભો છું,

– ગુણવંત ઉપાધ્યાય

સ્વરાંકન અને સ્વર : ડો ફિરદોસ દેખૈયા