ભગવતીકુમાર શર્મા

 


 

Click the link below to download

Harivar Ne Kagal Lakhi ye Re.mp3

 

હરિવરને કાગળ લખીએ રે … લઇને જમુના જળ લખીએ રે …

જત લખવાનું કે કરવી છે, થોડી ઝાઝી રાવ
વ્હાલા હારે વઢવાનો યે લેવો લીલો લ્હાવ
અમે તમારા ચરણકમળને પખાળવા આતુર
હવે નૈણમાં વરસો થઇ ચોમાસુ ગાંડુતુર
કંઇ ભીની ઝળહળ લખીએ રે … લઇને જમુના જળ લખીએ રે …

શ્વાસમાં વરસે નામ રટણના કેમ ન પારિજાત
ઝટ બોલો હરિ ક્યારે થાશું રોમ રોમ રળિયાત
કાં રુદિયામાં ફરતી મેલો ટપ ટપ તુલસી માળ
કાં આવીને શ્વાસ સમેટૉ મારા અંતરિયાળ
શું હાવાં આગળ લખીએ રે … લઇને જમુના જળ લખીએ રે …

– ભગવતીકુમાર શર્મા

સ્વર : સોલી કાપડિયા