સંધ્યા ભટ્ટ

 

 

Click the link below to download

Shabda Pele Paar _Sadhana Sargam.mp3

 

શબ્દ   પેલે પારને     તું  જોઇ    લે,
ને   પરમના   સારને    તું   જોઇ લે.

પર્ણ,  ડાળી,   ફૂલ, ફળ  આકાર  છે
વૃક્ષના    આધારને    તું    જોઇ   લે.

જે સ્વયં તો પર રહ્યો  આ    તંત્રથી
એ    તણા    વિસ્તારને   તું જોઇ લે.

ભવ્યથી પણ ભવ્ય લે  લયલીન છે
ઇશ્વરી     દરબારને   તું    જોઇ   લે.

સૂક્ષ્મથી પ્ણ  સૂક્ષ્મ  ખુદ તારા મહી
પુર્ણતાના   દ્વાર ને       તું  જોઇ   લે.

બહાર       ડોકું    કાઢતાં   દેખાય જે
એ   અકળ    સંસારને   તું   જોઇ લે.

– સંધ્યા ભટ્ટ

સ્વર : સાધના સરગમ