અનંત વ્યાસ

 

 
Click the link below to download

kaik Chomasa ane Varsad Radha.mp3

 

કૈંક   ચોમાસાં    અને    વરસાદ રાધા,
એક   રાતે   કૃષ્ણમાંથી   બાદ    રાધા.

ને,   ઝુરાપાનું   સુદર્શન     આંગળીએ,
રોજ   છેદી   નાખતો  જે   સાદ   રાધા.

એટલે   તો   જિંદગીભર   શંખ   ફુંક્યો,
વાંસળી   ફૂંકે   તો   આવે   યાદ રાધા.

કૃષ્ણને   બહેલાવવાને     આજ    પણ,
ચોતરફ   બ્રહ્માંડમાં   એક  નાદ  રાધા.

કૃષ્ણ નામે ગ્રંથ ના સમજાય  તો પણ,
સાવ સીધો ને સરળ અનુવાદ    રાધા.

–  મુકેશ જોશી

સ્વર : અનંત વ્યાસ