પુરૂષોતમ ઉપાધ્યાય

 
Click the link below to download

AANSOO VIN HARFARVANUN.mp3

 

આંસુ  વિણ  ફરફરવાનું   દુ:ખ    કોને   કહેવું
સાવ   સૂકું   ઝરમરવાનું  દુ:ખ   કોને    કહેવું

અને   અતળના  મરજીવાને    ક્યાં   ધકેલ્યાં
કોરાં મૃગજળ   તરવાનું     દુ:ખ   કોને   કહેવું

કોઈ તજેલા સ્થળનાં   સ્મરણો   પગને  વળગે
એ  બંધન   લઇ   ફરવાનું    દુ:ખ  કોને  કહેવું

કશાય   કારણ  વિના  ઉદાસી   નિત મ્હોરે ને
પર્ણ  લીલા  નિત  ખરવાનું   દુ:ખ કોને કહેવું

કંઇ જ  લખાતું  ના  હો  એવા    દિવસો  વીતે
ઠાલા  શ્વાસો  ભરવાનું  દુ:ખ      કોને    કહેવું

– મનોજ ખંડેરિયા

સ્વર : પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાય