રાસબિહારી દેસાઈ
 


 

Click the link below to down load :

MOOL RE VINANUN KAYA.mp3

 

મૂળ રે વિનાનું કાયા ઝાડવું જી રે
એને પડતાં નહીં લાગે રે વાર રે
એવું મૂળ રે વિના નું કાયા ઝાડવું

એને પ્રેમના રે ખાતર પૂરાવજો જી
એની પાળ્યો પહોંચી રે પિયાળ
એને સંતના રે પાણીડાં સિંચવજો જી
એની નૂરત સૂરત પાણિયારી રે
એવું મૂળ રે વિના નું કાયા ઝાડવું

એને શીલ રે સંતોષ દોનું ફળ હુંવાજી
એ તો અમ્મર ફ્ળ રે કહેવાય
રવિ ગુરુ એમ કહે ભાણ ને જી
પ્રભુને ભજો તો ભવપાર રે
એવું મૂળ રે વિના નું કાયા ઝાડવું

– સંત રવિગુરુ

સ્વર : રાસબિહારી દેસાઈ