હેમા દેસાઇ

Click the link below to download

jivan maran chhe.mp3

 

જીવન-મરણ    છે  એક   બહુ   ભાગ્યવંત  છું,
તારી   ઉપર   મરું  છું  હું  તેથી     જીવંત  છું

ખૂશ્બૂ   હજી  છે   બાકી   જો  સૂંઘી  શકો મને
હું   પાનખર   નથી-હું   વીતેલી   વસંત   છું.

હદથી વધી જઈશ તો તરત જ મટી જઈશ,
બિંદુની   મધ્યમાં  છું-હું   તેથી    અનંત  છું.

બન્ને   દશામાં   શોભું   છું – ઝુલ્ફોની જેમ હું
વીખરાયેલો   કદી  છું, કદી   તંતોતંત    છું.

મારા  પ્રયાસ  અંગે,  ન  આપો સમજ મને,
બુધ્ધિનો  જેમાં ભાગ  નથી  એવો   ખંત છું

રસ્તે  પલાંઠી  વાળીને-બેઠો  છું હું ‘મરીઝ’
ને   આમ  જોઈએ  તો  ન  સાધુ ન સંત છું.

– મરીઝ

સ્વર – હેમા દેસાઇ

સ્વરાંકન – આશિત દેસાઇ