કલ્પક ગાંધી
 

કલ્પક ગાંધી વિષે વધુ વાંચવા માટે click કરો : કલ્પક ગાંધી

 
 


 
Click the link below to download :

Divas Rat Bamno Uge.mp3

 

દિવસરાત  બમણો  ઊગે નિત નિસાસો
બીડ્યાં દ્વાર ખોલે  એ ક્યાં છે ખુલાસો ?

છબી   જેમ   ભીંતેથી   સરકીને  ફૂટ્યો
સદીઓથી    ટાંગેલ  ઘરનો    દિલાસો

“મને  વ્યક્ત  કર  કાં  તને  તોડું   ફોડું”
મને  કોઈ  મનમાંથી  આપે  છે  જાસો

નથી  જીતનો  સૂર્ય  ઊગવાની  આશા
અહીંનો  સમય  છે  શકુનિ  નો  પાસો

અવાજોના  જંગલ  ને  એકલતા  કાળી
અહીં  કઈ  રીતે   થઇ   શકે  રાતવાસો

મનોજ  નામની  એક  નદીના   કિનારે
તજે  કોઈ  પીપળા  નીચે  બેસી શ્વાસો

– મનોજ ખંડેરિયા

સ્વર : કલ્પક ગાંધી

સ્વરાંકન : કલ્પક ગાંધી