મુકેશ જોષી

 

Click the link below to download :

tev chhe ene pratham e mapshe ne tolshe.mp3

 

ટેવ  છે  એને   પ્રથમ   એ   માપશે   ને  તોલશે,
ખુશ   થશે  તો  પ્રેમનું   આકાશ  આખું   થોળશે

સહેજ  બારી  ખૂલતાં  સામે  શરદ  પૂનમ  થતી,
કઈ  તિથિ  થાશે  અગર  એ  બારણું જો  ખોલશે

સ્પર્શની બાબત નીકળશે, તું શરત ના મારતો ,
એ  તો  પરપોટાની  કાઢી  છાલ  પાછો છોલશે .

નામ  ઈશ્વરનું   ખરેખર   યાદ  ક્યાં  છે  કોઈને,
પૂછશો   તો  મંદિરોના  નામ   કડકડ   બોલશે .

ઓ   મદારી !   દૂધ  શાને  પાય  છે  તું નાગને,
તું   મલાઈ  આપશે  તો   માણસો  પણ  ડોલશે

– મુકેશ જોષી

સ્વર : આલાપ દેસાઈ