માધવે રાધા જ્યાં અધરે ધરી કે
આખી વાંસળીની જેમ ઉઠી વાગી
સાત સાત સૂરના મેઘના ધનુષ જેમ
રોમ રોમ રાગીણી જાગી

સાત સાત સૂરોનું ગૂંથેલું મોરપીંછ
જેવું જરાક નમી ઝૂક્યું
પ્રેમને જરાક પાન આખુંય સામ ગાન
વેધ વેધ વેદ જેમ ફુક્યું
વેગળી કરે છે તોય વાગે છે મોરલી
એકલીય માધવની રાગી

ફૂંકે તે સૂર સૂર , ઝીલે તે સૂર સૂર
સૂર સૂર શ્યામ અને રાધા
ખીલ્યું છે સૂરધનુ આંખમાં અગાધ એમાં
ઓગળે છે દ્વૈત આધા રાધા
સૂરનો ત્રિભંગ સોહે મોહે વરમાંડ , આજ
અદકું કઈ વિશ્વ્ વરણાગી

– ઉશનસ

સ્વર : આરતી દવે