સખીરી હરિ વરસે તો પલળું
લખલખ ચોમાસામાં કોરું મીણનું મારું દલડું
હરિ વરસે તો પલળું
સખીરી….

હરિ જ મારો ઉનાળો ને, હરિ વાય તો ટાઢ
હરિથી આંખ્યું ભરી ભરીને , હરિ વહે તે બાઢ

તુલસી દળકે આશ્રુબિંદુ, હરિ નમાવે પલળું
હરિ વરસે તો પલળું

હરિ ધઘખતા સ્મરણ કલમ ને
હરિ શાહી ને કાગળ
હરિ લખ્યું ત્યાં શબ્દો ખૂટયા
હવે લખું શું આગળ?

હરિ કનડતા ના વરસી…..
હું કોરી રહીને કનડું
હરિ વરસે તો પલળું

લખલખ ચોમાસામાં કોરું મીણનું મારું દલડું
હરિ વરસે તો પલળું
હરિ વરસે તો પલળું
સખીરી….
હરિ વરસે તો પલળું

– સંદીપ ભાટિયા

સ્વર : ઝરણા વ્યાસ

સ્વરાંકન : દક્ષેશ ધૃવ