પાગલથી  કરવો  પ્યાર  તમારું ગજું નથી
જીવન   થશે  ખુવાર    તમારું ગજું નથી

તજવા   તમારા    દ્વાર તમારું ગજું નથી
તલવારની   છેે   ધાર તમારું   ગજું  નથી

એ  તો અમે તજીને  ધરા આવીએ ગગન
થવું  એ  હદની   બાર   તમારું ગજું નથી

રેવાદો   પક્ષ  લેવો   અમારો  ભલા થઈ
દુશ્મન   થશે   હજાર   તમારું ગજુ નથી

‘નાઝીર’ની જેમ હસ્તી મીટાવી નહી શકો
કરજો   નહી  કરાર   તમારું  ગજું નથી.

– નાઝિર દેખૈયા

સ્વર : ઓસમાણ મીર