અમર સદા અવિનાશ

૧. અચકો મચકો કારેલી
૨. અમે અમદાવાદી
૩. છાનું ને છપનું કંઈ થાય નહીં
૪. હુ તુ તુ તુ જામી રમતની ઋતુ
૫. કહું છું જવાની ને પાછી વળી જા
૬. કોણ હલાવે લીમડી અને કોણ ઝુલાવે પીપળી
૭. માડી તારું કંકુ ખર્યું ને સુરજ ઉગ્યો
૮. મારા રામ તમે સીતાજીની તોલે ન આવો
૯. પંખીડાને આ પીંજરું જુનું જુનું લાગે
૧૦. રાખના રમકડાં મારા રામે રમતાં રાખ્યાં રે..