કહો નાચતી ઝૂમતી ક્યાં જતે,
સમંદર ત હો તે નદી ક્યાં જતે?

ન હોતેમળી રાત રાહત ભરી,
કહો આથમીને રવિ ક્યાં જતે?

અમસ્તો ઓ સંતો વિચારો જરી ,
ન હોતે અમે દિલ્લગી ક્યાં જતે?

બધા જીવ હો તે યદિ પાક તો,
બદી તું થતે શું? બદી ક્યાં જતે?

ન હો તે સમંદર સરોવર નદી,
“જલન ડૂબવા તાવડી ક્યાં જતે?

  • જલન માતરી

સ્વર : આશિત દેસાઈ
સ્વરાંકન : આશિત દેસાઈ