તારો મધમીઠો મહિમા, તને કેમ વિસારું મા?- 4

પા પા પગલી તેં શીખવાડી આંગળીએ વળગાડી
આગળ પાછળ હરતા ફરતા વ્હાલથી રહે જમાડી
મા, તું કદીય થાકતી ના
તને કેમ વિસારું મા?

તારો મધમીઠો મહિમા, તને કેમ વિસારું મા?- 2

ભૂલ કરીને તારે ખોળે માથું મૂકી રડાતું
તારી આંખનું મૂંગૂં આંસુ કહેવાનું કહી જાતું
કોઈને કેમ સમજાવું આ?
તને કેમ વિસારું મા?

તારો મધમીઠો મહિમા, તને કેમ વિસારું મા?- 2

દૂર હોય કે હોય પાસમાં હોય દેશ પરદેશ
અમૃત ઝરતી આંખ્ડી તારી આવતી યાદ હંમેશ
ઠોકર ખાઉં તો કહે: ‘ખમ્મા!’
તને કેમ વિસારું મા?

તારો મધમીઠો મહિમા, તને કેમ વિસારું મા?- 2

આંગળી તોડી ઊડતાં શીખવ્યું આભ પડે ત્યાં નાનું
‘આવજે’ કહેવા અટક્યો ત્યારનું મુખ સંભારું માનું
મુખથી કદી કહે ના: જા
તને કેમ વિસારું મા?

તારો મધમીઠો મહિમા, તને કેમ વિસારું મા?- 2

રાત પડે તું નભતારક થઈ મુજને રહેતી જોઈ
આંખનું આંસુ પવન પાલવે મા, તું લેતી લ્હોઈ

તારા હાથને જાણું મા, કહી દઉં : આ તો મારી મા
હાથ ફરી માથે ફેરવવા, મા તું આવી જા
મા, તું આવી જા….2

  • તુષાર શુક્લ

સ્વર : માયા દિપક
સ્વરાંકાન : માયા દિપક